پست الکترونیکی هفته‌نامه: sokhan.tazeh@gmil.com

دورنگار: ۴۲۲۳۴۳۴۴

شماره تماس با دفتر نشریه: ۴۲۲۰۲۱۴۰

شماره‌ی دفتر آگهی‌ها: ۴۲۲۷۲۱۲۳

کد تلفن‌های ثابت استان کرمان: ۰۳۴

شماره تماس سردبیر: ۰۹۱۳۱۴۵۲۶۷۶

شماره تماس مسوول بخش آگهی‌ها: ۰۹۱۳۳۴۷۵۱۹۱

اینستاگرام سخن‌تازه: sokhan_tazeh

جیمیل دبیر تحریریه:Hesam.eslamloo@gmail.com