سخن‌تازه یک هفته‌نامه‌ی محلی استان کرمان با مرکزیت سیرجان است. سخن‌تازه در شهریور ۱۳۸۴ کار خود را آغاز کرد. این هفته‌نامه گرایش به اصلاح‌خواهی -یا رفورم به معنای واقعی کلمه- دارد و نشریه‌ای منتقد به حساب می‌آید. سخن‌تازه در طول سال‌های تکاپوی رسانه‌ای خود با مشکلات گوناگونی رویارو بوده  اما همواره انتقاد را حق مردم دانسته و روش خود را در انتقاد از فرایندهای اشتباه ادامه داده است.